Naujienos

2021-12-06

Jonavos rajono socialinių paslaugų centro komanda: „.EQUASS diegimo procesas įgalina mus matyti globėjus kaip lygiaverčius partnerius ir šitam kely eiti kartu su jais...”

Jonavoje yra 75 globėjų šeimos, kuriose globojama 120 vaikų. Jonavos rajono socialinių paslaugų centras nuo 2016 pradėjo rengti globėjus, vesti jiems GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas, konsultavimas) mokymus ir ta veikla bei centro funkcijos nuolat plečiasi. Šiuo metu Globos centro padalinyje darbuojasi 7 specialisčių komanda, ieškanti būdų kaip įvaikintiems vaikams, įvaikiams, globėjams bei budintiems globotojams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje. Jonavos rajono socialinių paslaugų centro Globos centro padalinys šiais metais apdovanotas EQUASS Assurance (angl. The European Quality in Social Services) kokybės sertifikatu.

Su  Valentina Demidenko, Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktore ir darbuotojomis Agne Krajašiene, Globos centro padalinio vedėja, Vaida Kunickienė ir Živilė Tumavičiene, Tarnybos atestuoti asmenys bei Jūrate Beniuliene, psichologe kalbamės apie tai, kokius pokyčius atnešė EQUASS kokybės sistema į Globos centro padalinio veiklą.

* Kokių naujovių ir patirčių įnešė EQUASS kokybės standarto diegimas į Globos centro veiklą?

Iš tiesų EQUASS kokybės standarto atėjimas į Socialinių paslaugų centrą ir į Globos centrą įnešė tam tikro aiškumo, sutelktumo pačioje įstaigoje. Į paslaugų teikimo procesą buvo pažiūrėta šiek tiek kitomis akimis, buvo sudėti akcentai pagal kokybės standarto reikalavimus ir tai leido mums patiems išsigryninti kas tai yra ta iš tiesų kokybiška paslauga. Padėjo nusimatyti savo paslaugų teikimo tam tikrus kriterijus, išsikelti rodiklius ir taip pat įnešė naujovę: buvo pradėta matuoti tam tikrus išsikeltus rezultatus  ir rodiklius. Įstaigoje tyrimų kaip ir turėjome, tai nebuvo naujiena, bet, vis dėl to, jie buvo atliekami ne vadovaujantis tam tikrais išsikeltais kryptingais rezultatais, siekiant konkretaus tikslo. Taip pat naujovė buvo tai, kad viskas vyko kaip tam tikras tęstinis procesas, rezultatų matavimas ir lyginimas metai tarp metų. Tai, manau, tikrai suteikė aiškumą ir sutelktumą, nes mes dabar žinome kokia kryptimi einame ir ko siekiame ir, kas svarbiausia, kad tą žino visi darbuotojai, kurie yra įtraukti į šitą procesą. Dabar procesai yra derinami, nemažai diskutuojama šiuo klausimu ir išgryninama.

* Kaip EQUASS paveikė Globos centro darbuotojų santykį su globėjais, kokius matote pokyčius ?

Bendraujant su globėjais, kalbant apie vaikų poreikius, jų vertinimą, kylančius sunkumus, tai iš tikrųjų daug dėmesio skiriama ne tik vaiko poreikiams, bet ir globėjų. Jeigu iškyla kažkokia problema, tai nenubrėžiam, kad ją „reikia išspręsti“. Mes tariamės su globėjais kaip tai galima būtų kartu padaryti, ką  ir kaip galėtų globėjai iš savo pusės atlikti, kokie kyla gal būt sunkumai ir kokios pagalbos jiems reikėtų. Nežiūrima viena puse – vaikas, o žiūrima – globėjų šeima. Tai yra tausojantis požiūris ir į šeimą, ir į vaiką. Ir iš tikrųjų paskutiniai atvejai, kai vertinom vaikų poreikius, labai pozityviai pasireiškė kada iškeliami ne globėjų sunkumai, bet stipriosios jų pusės. Ir kai jos nusveria kylančius sunkumus, tai tada ir globėjui yra lengviau matyti kaip aš galiu toliau keliauti tuo keliu. Dar jaučiamas atviresnis, nuoširdesnis bendravimas ir globėjai jaučiasi, kad aš esu irgi žmogus, galiu klysti, man gali nepavykti, kad aš nesu stebuklus darantis žmogus.

Ir psichologinėse konsultacijose atsirado daugiau drąsos kreiptis ne dėl problemos ir ne dėl globotinio, bet dėl savo problemų, apie kurias lyg ir nepatogu seniau būdavo kalbėti arba tai būdavo net slepiama savotiškai. Dabar globėjai mato naudą, mumis pasitiki ir nori naudos visai šeimai, o pirmiausiai sau.

Globėjų įtraukimas, lygiavertiškas požiūris, kurie kartu su mumis eina šituo globos keliu, kurie gali ir natūraliai patiria tam tikrus sunkumus ir, kad jie yra labiau net natūralūs ir užprogramuoti nei kažkokie keisti ir iškrentantys iš bendrų taisyklių, iš to mito, kad globėjas yra idealus, kad jis turtų būti tobulas ir susitvarkyti pats su viskuo. Tai čia turbūt didžiausia nauda ir buvo, – pasitikėjimu grįstas santykis, lygiavertiškas bendradarbiavimas su globėjais.

Iš tikrųjų, mes remiamės globėjų patirtimi rinkdami naujus globėjus. Kai ateina grupė naujų būsimų globėjų, jie ateina su nuostatom iš visuomenės, kad pas mus šeimoj negali kilt problemų, mes turim būt idealūs ir taip toliau. Ir kai mes pasakojam kaip yra iš tikrųjų, su kuo globėjai susiduria, tai matom kaip kinta jų nuostatos, jų požiūris ir kai baigia mokymus, jie sako: „aš suprantu, kad mano globos misija yra visai kitokia. Aš galvojau, kad aš sau viską prisiimsiu, bet pasirodo aš turėsiu duoti vaikui kiek galiu. Aš nesu idealus ir nieko blogo, jeigu kils kažkokių problemų“. Džiaugiamės, kai matome kaip kinta požiūris.

EQUASS diegimo procesas įgalina mus matyti globėjus kaip lygiaverčius partnerius ir šitam kely eiti kartu su jais, tiek pačius globėjus ūgtelėti ir pamatyti pačius save šitam vaidmeny. Kad aš žmogus, kuris atlieka labai svarbią funkciją, bet tos funkcijos atlikime yra labai svarbu matyti ir savo poreikius, kreiptis pagalbos, dalintis jausmais savitarpio paramos grupėse.

Kai mes vedame GIMK mokymus ir pasakojom tikras istorijas apie globas, apie vaikus, apie tai, su kuo susiduria globėjai kasdienybėje, tai naujokai sako: „o tai iš kur jūs tiek daug žinote?“. Sakom jiems: „tai jie pas mus dažni svečiai.  Mes turim tam vietą, kiekvieną mėnesį nutartu laiku vyksta savipagalbos grupės, kurių metu ateina savo noru kas nori , kur globėjai gali pasipasakoti, išsisakyti ir pasisemti vieni iš kitų patarimų“. Taip atsiranda poreikis tikslinėms temoms. Tada kartu tariamės kaip galim tai išpildyti. Ar darbuotojai veda, ar pasikviečiam specialistą, o kai kurie globėjai jau gali patys vesti susitikimus kaip mentoriai. Po grupių vyksta anketinė apklausa, kad į ateitį matytume koks poreikis ir kaip dar tobulėti, kaip tas visas paslaugas, susijusias su jų savipagalba, gerinti. Mums tai padeda išgryninti poreikį, o globėjams – būti išgirstais, išklausytais ir gauti reikiamą pagalbą.

* Ko Jus, kaip profesionalus, moko EQUASS ?

EQUASS išmokė mus pačius daryti tam tikrą sisteminį monitoringą, ne tik stebėti ir jausti, kad na, gal būt čia yra aktualu, bet ir sistemiškai, profesionaliai stebėti tam tikrus pokyčius, kurie yra vėl gi EQUASS sistemos dalis. Kai mes kalbam apie tas pačias apklausas, apie globėjų didesnį įtraukimą ir jų nuomonių išgryninimą ir tada, atitinkamai, patenkinimą pagal tai, ką mes jau matome.

Tęsiant pokalbį apie EQUASS įtaką mūsų Globos centro bendruomenei ir visam Socialinių paslaugų centrui, svarbu paminėti budinčius globotojus, kuriuos EQUASS  padėjo mums kitaip pamatyti, labiau įtraukti į tam tikrus procesus. Pradėjome organizuoti susirinkimus, dažnesnius apsitarimus ir mokymus. Norėjome parodyti, Kad jie yra mūsų komandos dalis, kad jie nesijaustų vieniši tame procese.

Budinčių globotojų veikla yra nauja ir atkreipėme dėmesį, kad kalbantis su žmonėms yra sunku ir mus suprasti ir mums juos suprasti. Bendravimas ir nuoseklūs susitikimai leido ir jiems pasijausti saugiau, pradėjo jaustis nebe puolami, pasijautė lygiaverčiai mūsų partneriai. Dabar drąsiai skambina, drąsiai klausia, laukia susitikimų. Ir kas dar yra labai gerai, kad planuodami veiklą, planuojam ją kartu, mes tariamės kartu.

* Pakalbėkime kaip Jums sekasi dalintis gerąja patirtimi su kitomis įstaigomis, bendrauti su partneriais.

Į globos procesą labai svarbu yra partnerių įtraukimas ir tikrai labai noriu pasidžiugti mokyklos įsitraukimu. Mokytojai stebi, mato vaikučius ir gali padėti globėjams. Jie juk nėra kažkokie tobuli žmonės, todėl mokykla gali patarti, referuoti apie vaiko elgesį. Bendradarbiavimas su mokyklomis yra labai svarbus socialinis žingsnis į priekį ir mes tikrai norime parodyti mokykloms, kad mūsų globojami vaikai realiai yra sudėtingesnė grupė žmonių, norime padėti suprasti jų elgesį. Tuo pačiu tikimės, kad mokykla ištransliuotų mums ką jie mato, kur mes galėtume jiems padėti. Mokyklos atgalinis ryšys mums labai vertingas ir naudingas, ir tuo tikrai labai pasidžiaugsiu.

Turime ne vieną atvejį, kai mums skambina pačios ugdymo įstaigos, bando su mumis kalbėtis, įžvelgia to prasmę, kalbame apie tai, kad mes siekiame bendro tikslo, turime eiti kryptingai ir, kad turime derinti savo veiksmus, teikiamų paslaugų kryptingumą, kad pasiektume norimo rezultato, kad mums svarbu yra kalbėtis ta viena kalba. Tam, kad žmogus iš tiesų jaustųsi neišbalansuotas, o kaip tik sustiprintas tų dvejų ar trijų pusių, tiek kiek reikalinga jam sustiprinti ir tas susikalbėjimas duoda naudos. Tuomet, kai išgirsta iš mūsų globojamų vaikų istorijas, net pasikeičia mokytojų požiūris į globėją, nes jie iš tiesų pamato su kokiais iššūkiais tenka susidurti ir, kad globoti nėra taip paprasta. Kadangi tie vaikai ateina su sudėtingomis patirtomis traumomis ir reikia laiko emocijoms nurimti, todėl mes natūraliai negalime turėti „čia ir dabar“ rezultato ir tai, žinoma, liečia patį ugdymo procesą.

*Ačiū už pokalbį ir keletas Jūsų minčių pabaigai.

Apibendrinant reikėtų paminėti, kad EQUASS nebuvo kažkas visiškai naujo, ir negirdėto, ar tai, kad mes, pavyzdžiui, nedarėme susitikimų, ar nebandėme bendradarbiauti su ugdymo įstaigomis, ar nebandėme užmegzti teigiamo ryšio su globėjais. Čia yra kalba būtent apie kokybę. Kai yra tam tikra sistema, kai mes galime savo veiksmus įvilkti į konkrečią sistemą, kai yra tam tikri žingsniai jau suplanuoti ir sudėlioti tam tikroje programoje, tai tada  visos mūsų pastangos atneša didesnį rezultatą ir kokybę tų paslaugų ir ji tikrai didėja. Ir mes patys šiame procese keičiamės, įgauname naujų žinių, didesnį suvokimą apie patį procesą ir tą patį procesą geriau valdome. Kuo daugiau žinai, – tuo geriau valdai ir pamatai kur gal būt reikėjo kitokių žingsnių. Vienareikšmiškai galime pasakyti, kad EQUASS diegimo procesas buvo labai naudingas ir, kas yra labai svarbu, kad tai nėra kažkokia vienkartinė akcija, naudinga, graži ir tuo pasibaigė. Mes kalbame apie procesą, kuris vyksta šiuo metu, dabar ir, kad mes juo naudojamės. Dar svarbu, kad ši sistema, nepaisant specifiškumo pritaikyti ją tik Globos centrui, ji apskritai mūsų Socialinių paslaugų įstaigai yra tinkanti ir integruota į daugelį kitų procesų dirbant ir su kitomis tikslinėmis grupėmis, ne tik su globėjais.

Šiuo metu jau 76 organizacijoms įteikti EQUASS Assurance kokybės sertifikatai, jose darbuojasi daugiau nei 2600 specialistų, o paslaugas gauna daugiau nei 9300 asmenų.

Projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Sutarties Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Projekto metu Lietuvoje EQUASS sistema bus įdiegta 120 socialinių paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje, visoms organizacijoms bus suteikta galimybė sertifikuotis EQUASS Assurance kokybės ženklu. 

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 – 2022 m.), projektą įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

Plačiau apie projektą www.equass.lt.


EQUASS sertifikuotos įstaigos Lietuvoje

  • 120
  • Organizacijų
  • 14160
  • Paslaugų gavėjų
  • 4180
  • Specialistų

EQUASS Lietuva

VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras

Vaidilutės g. 69 , Vilnius

Tel. (8-5) 2 477 544

El. paštas equass@reabilitacija.lt

Puslapyje panaudotos nuotraukos:

People image created by Freepik

Business image created by Freepik

Business image created by Peoplecreations – Freepik.com

Designed by Katemangostar

picjumbo.com

© 2017-2022 VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras