Naujienos

2021-01-18

Džiugi žinia EQUASS bendruomenei – Lietuvoje apginta daktaro disertacija vadovų lyderystės socialinių paslaugų sektoriuje tema

Dr. Janina Čižikienė, mokslo publikacijų, straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje autorė, 2020 m. gruodžio 18 d. sėkmingai apgynė vadybos mokslo krypties disertaciją „Vadovų lyderystė pasirenkant diegti Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą“ (toliau – EQUASS).

„Mes vis dar nedrąsiai kalbame apie socialines paslaugas teikiančių įstaigų konkurencingumą ir vadovų lyderystės stoką proveržiui socialinėje srityje. Besikeičianti aplinka reikalauja iš socialines paslaugas teikiančių organizacijų vadovų naujų vadybos praktikų taikymo, o tinkamas vadovavimas ir siekimas diegti inovacijas yra vienas svarbiausių veiksnių organizacijos veiklos sėkmei ir konkurenciniam pranašumui. Suprantama, kad pokyčiui yra reikalinga drąsa ir noras keistis, kurios kartais stokojama“, sako dr. Janina Čižikienė. Dar dirbdama Mykolo Riomerio universitete pastebėjau, kad aukštosiose mokyklose rengiant studentus, magistrantus, pritrūksta požiūrio, kad turime ruošti ne tik būsimus socialinės krypties darbuotojus, tačiau ir būsimus lyderius, kurie savo idėjomis, drąsa ir kūrybingumu inicijuotų bei skatintų pokytį šalies socialinėse įstaigose. Stebint socialinių įstaigų veiklą bei vystymąsi, augantį teikiamų paslaugų kokybės poreikį pamažu gimė tema disertacijai.

Darbo tyrimo objektas – veiksniai, lemiantys vadovų lyderystę pasirenkant diegti Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą socialinių paslaugų sektoriuje. Mokslinio tyrimo tikslas – remiantis  lyderystės raiškos, racionalumo, institucine ir inovatyvumo teorine prieiga ištirti vadovų pasirinkimą diegti kokybės vadybos sistemą veiksnius, įvertinant vadovų lyderystės įtaką, ir parengti EQUASS diegimo modelį socialinių paslaugų sektoriui.

Paprašyta atsakyti kodėl disertacijoje nagrinėjama būtent EQUASS kokybės sistema, pašnekovė nei minutei nesuabejoja. Juk socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui įgyvendinti  ir buvo sukurta visuotinės svarbos socialinių paslaugų kokybės principus atitinkanti sistema EQUASS (European Quality in Social Services). Sistema yra orientuota į paslaugos gavėjų, kitų suinteresuotųjų šalių, visuomenės poreikių ir lūkesčių patenkinimą. užtikrinančią kokybišką, individualius asmenų poreikius atitinkančių paslaugų teikimą bei jų vertinimą. Šią sistemą įdiegusios organizacijos gali pasiūlyti Europos lygmeniu atitinkančią paslaugų kokybę bei užsitikrinti konkurencinį pranašumą socialinių paslaugų rinkoje. EQUASS kokybės diegimas Lietuvos socialinių paslaugų sektoriuje leistų įrodyti teikiamų paslaugų atitiktį Europos lygmeniu.

Nacionaliniu lygmeniu bandant apibrėžti socialinių paslaugų kriterijus ir standartizuoti paslaugas, 2007 m. buvo patvirtintas Socialinės globos normos (standartas), kuriomis siekiama socialinės globos efektyvumo. tačiau reikia pabrėžti, kad normų kriterijai taikomi tik globos įstaigoms. Šiuo metu socialinių paslaugų sektoriuje nėra siūlomos bendros socialinių paslaugų kokybės vadybos sistemos, o veiklos kokybės rodikliai vertinami pagal metines ataskaitas. Europoje socialinių paslaugų parametrus siūlo EQUASS kokybės standartas, kurio principai pagrįsti visuotinėmis vertybėmis – lyderyste, personalu, teisėmis, etika, partneryste, dalyvavimu, orientacija į asmenį, kompleksiškumu, orientacija į rezultatus, nuolatiniu gerinimu (tobulėjimu). EQUASS kokybės vertinimo sistema pasižymi tuo, kad ji sukurta ir pritaikyta kaip tik socialinių paslaugų sektoriui, laikantis nustatytų Europos kokybės standartų, o diegimas numatytas esant apibrėžtiems organizacijos ištekliams. Atsižvelgiant į tai, jog visos Europos Sąjungos institucijos pabrėžia, kad socialinės paslaugos yra būtinos visuomenės vystymuisi didinant užimtumą, socialinę sanglaudą bei skatinant ekonomikos augimą, socialines paslaugas teikiančios organizacijos tampa atsakingos už pasirenkamą kokybės vadybos sistemą.

Taigi vadovų lyderystė socialinių paslaugų sektoriuje diegiant kokybės vadybos sistemą yra aktualus tyrimų objektas teoriniu ir praktiniu požiūriais,

Disertacija orientuota į socialines paslaugas teikiančių įstaigų pasirinkimą diegti EQUASS kokybės sistemą. Siekiama suprasti, kodėl vienų organizacijų vadovai pritaria ir pasirenka diegti naujas praktikas, siekdami didinti klientų poreikių tenkinimą bei jų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, darbuotojus skatina įsitraukti į tobulinimo procesus, atsižvelgia į suinteresuotųjų šalių bei visuomenės keliamus lūkesčius. Vadovo įtakos rezultatas – paslaugų gavėjų įtraukimas, darbuotojų nuolatinis tobulėjimas, suinteresuotųjų šalių pasitikėjimas organizacija. Vadovai turi užtikrinti, kad visa organizacija dirbtų siekdama iškeltų tikslų, tad vadovai lyderiai gali skatinti bendradarbiavimą, nustatydami komandai tikslą, įvertindami pasiekimus ir palengvindami komandos narių socialinę sąveiką.

Apibendrindama pašnekovė dar kartą akcentavo įstaigos vadovo lyderystės svarbą kokybės sistemos įgyvendinimui, kurį lemia lyderystės gebėjimas pasirinkti tinkamą elgesio modelį, įžvalgumas, veiksmingas vadovavimas įtraukiant sekėjus ir suinteresuotąsias šalis bei valdant įtampą ir konfliktines situacijas proceso metu.

Linkime EQUASS besidiegiančių įstaigų vadovams naujai atrasti lyderystę ir sulaukti aktyvaus darbuotojų, partnerių ir bendruomenės palaikymo pokyčiuose.EQUASS sertifikuotos įstaigos Lietuvoje

  • 41
  • Organizacija
  • 6055
  • Paslaugų gavėjai
  • 1659
  • Specialistai

EQUASS Lietuva

VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras

Vaidilutės g. 69 , Vilnius

Tel. (8-5) 2 477 544

El. paštas equass@reabilitacija.lt

Puslapyje panaudotos nuotraukos:

People image created by Freepik

Business image created by Freepik

Business image created by Peoplecreations – Freepik.com

Designed by Katemangostar

picjumbo.com

© 2017-2021 VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras